MAGICZNY ADRES
W MAGICZNYM KRAKOWIE

Polityka prywatności

I. Informacje wprowadzające.

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące zamieszczone są poniżej.

II. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elektrimont Nieruchomości M.Skimina  Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (ul. Rękawka 30, 30 – 535 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000856194, NIP:6793177391, REGON: 381896981, zwana dalej Spółką lub Administratorem.

III. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  biuro@elektrimontnieruchomosci.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ul. Rękawka 30, 30-535 Kraków, z dopiskiem „Dane osobowe”.

IV. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy rezerwacyjnej nabycia lokalu mieszkalnego lub stanowiska garażowego, umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej (zobowiązującej do wybudowania budynku mieszkalnego i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi), umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi na nabywcę, umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną do czasu postawania wspólnoty mieszkaniowej, oraz przepisów podatkowych i o rachunkowości, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz dotyczącej sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wyszczególnionych powyżej, zawartych między stronami,

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, podatków i rachunkowości,

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń.

V. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji wymienionych w pkt. IV umów i obowiązków.

VI. Okres przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej ze Spółką umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wskazanych w pkt. IV umów i obowiązków.

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podmiotom świadczącym zarząd nieruchomością wspólną.

VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Umów się na spotkanie

Skontaktuj się z nami

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Zapoznaj się z Polityką prywatności serwisu.
Rozumiem